Касови апарати 2019

 

Изменения в

Наредба Н18/2006г.

Tax

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)

Във връзка с измененията на Наредба N18/2006г. регламентираща изискванията към фискалните устройства и софтуерите за управление на търговски обект, ви уведомяваме, че Профит Софтуер ще реализира версии на Профит Партнер и Профит Касиер, съобразени с текстовете в наредбата в законоустановения срок. За допълнителна информация, моля, свържете се с екипа ни по мейл или на фирмените телефони