Профит Партнер 21

Уважаеми колеги

Представяме ви новостите в Профит Партнер версия 21, достъпна от 10 септември 2021г.

 • Общи: Възможност за създаване на нова база с различен от текущата година период, или добавяне на нов период към вече съществуваща база.
 • Общи: Възможност за работа със сесии и запис на хронологията на операциите на потребителите. (логове на действията по дата, час компютър, потребител, документ, модул, действие и др.)
 • Общи: Нов вид справки – Хронология на операциите по сесии , в рамките на конкретен модул.
 • Общи: Нов начин на търсене в критериите за справки и модули заприходяване и разходване – частично с филтър само на отговарящите на търсенето номенклатури, много бързо
 • Общи: Справки „Връзки между модулите”
 • Склад: Ускоряване на зареждането след избор на артикул – разходване и заприходяване зареждането на партиди, статуси и местоположения
 • Склад: МЗ – Защита в номенклатури – „Партиди” или „Статуси”, за невъзможност да се изтрие партида или статус, по които има складово движение. Излиза съобщение:
 • Склад: Изписване по метод – възможност за изписване по метод на червено  – настройка. За допълнителна информация, трябва да се свържете с нас. Алгоритимът позволява изписването по метод да не спира, когато срещне разходване на червено. Потребителят трябва да е запознат с възможните последствия в получените резултати, защото не е възможно получаване на отчетна цена на липсваща стока!
 • Счетоводство и ДДС: Експорт на ДДС справки на английски.
 • Счетоводство и ДДС: Експорт на справките оборотна ведомост и хронология в Ексел на английски.
 • Стандартни документи: Номерата на документите могат да бъдат пълни 10-разредни номера. До сега имаше ограничение.
 • Стандартни документи: Групов печат на избрани документи – наведнъж или като отделни документи.
 • Стандартни документи: Експорт в pdf на избрани документи – като отделни файлове или в един общ pdf дайл (за архив)
 • Стандартни документи: Групово изпращане на стандартни документи по мейл – след избор на документи се изпращат на получателите според въведените емайл адреси в данните на контрагента.
 • Стандартни документи: Отпечатване във фактурата на валутата на банковата сметка.
 • Разчетни отношения: Нови експорти към Excel от „Справки РО”
 • Разчетни отношения: При групово погасяване, заради РО с минус, трябва след като се въведе погасителната сума(с положителен и отрицателен знак) да се избира „Търси”, за да останат само онези РО, които отговарят на условията.
 • Единна форма: Импорт на банкови извлечения. Поддържаните формати са стандартните експорти в Excel на движението на сметката и стандартизирания формат mt940!
 • Единна форма:ЕФ – възможност  за прочитане на банковата референция на импортираните банкови документи
 • Единна форма: В таблична справка добавени критерии за търсене по съпътстващ документ, банка и банкова сметка, по приходи, по разходи или и по двете.
 • Единна форма: В основната форма в режим „Гледане” е добавена възможност за избор на предишен или следващ запис.
 • Единна форма: Защита –  проверка за дублиране на въвеждания документ
 • Единна форма: Нова справка „Хронология на операциите в Единната форма за периода”.
 • Единна форма: Запомня се последно извикания документ, за да се знае, до къде е стигнала обработката. Курсорът остава върху последно заредения документ , който е и маркиран в синьо.
 • Поръчки: Въвеждане на права по потребители за модул Поръчки и Себестойност
 • Поръчки: Възможност за въвеждане на помощна структура.
 • Поръчки: Оцветяване на реда, на който е стъпил курсорът, в таблицата за генериране на подпоръчки от базова поръчка.
 • Поръчки: Нови справки:
  • Изпълнени поръчки за период
   • По номер на поръчка
   • По изпълнители с включен труд
   • От базова поръчка по изпълнители
  • Хронология на операциите
   • По поръчки
   • По структури
 • Поръчки: В справката „Структури” е разширено полето за код на КИ
 • Поръчки: Нова справка от „Структури” – Поръчки с избраните структури.
 • Поръчки: В поръчката подредбата на структурите към КИ започва със структурата, която е маркирана по подразбиране.