Дълготрайни активи

Амортизации

 

Дъготрайни активи

Increase your savings

 

 1. Предназначение

Обхваща пълната информация за дълготрайните материални активи на фирма като динамика във времето. Включва текущо действащите и отписаните вече активи. Функционалните възможности са:

 • поддържане условно-постоянните данни, характеризиращи всеки дълготраен материален актив
 • разработване на амортизационни планове по активи и видове план
 • начисляване на амортизационни отчисления по активи, видове план и отчетни периоди
 • преоценка на дълготрайни материални активи по избор на актив и план
 • отписване на дълготрайни материални активи по избор на актив и план
 • „замразяване” и „отмразяване” на дълготрайните материални активи
 • отразяване на данните от стопанските операции с дълготрайните материални активи в подсистема „Финансово счетоводство”
 • всички справки за действащите и отписаните ДА по периоди на преоценки2.1. Данни, характеризиращи актива

    2. Данни за дълготрайния материален актив

2.1. Данни, характеризиращи актива

 • уникален номенклатурен номер за идентификация с дължина до 15 символа и възможност за структуриране
 • неограничен брой инвентарни номера към един номенклатурен номер
 • основно наименование и възможност за задаване на допълнителни такива
 • възможност за обвързване на всеки актив с групи и подгрупи за селекция и филтриране на данните при справки и някои функции
 • възможност за обвързване на всеки актив с материално отговорно лице и местонахождение
 • възможност за задаване на допълнителни характеристики като фабричен номер, паспортни данни, марка и модел
 • възможност за въвеждане цифровия еквивалент на баркод на актива

2.2. Данни за заприходяването и пускането в експлоатация на дълготрайният материален актив

 • пълна информация за документа на придобиване и акта за заприходяване
 • фактурна и цена на придобиване в лева и евентуално във валута
 • отделни дати за начало на начисляване на амортизационните отчисления за данъчния и счетоводния планове с възможност за задаване на произволни дати

    3. Разработване на амортизационни планове

 • независими като параметри данъчен и счетоводен амортизационни планове за всеки актив
 • неограничен брой планове при преоценка или промяна параметри на дълготрайния материален актив със запазване историята на промените
 • въвеждане на натрупани до момента амортизационни отчисления за не новопридобити активи
 • въвеждане на натрупан преоценъчен резерв за не новопридобити активи
 • задаване на остатъчна и възстановяема стойност
 • избор на метод за амортизация
 • дефиниране на амортизационна норма в проценти или амортизационен период като брой години и брой месеци4.1. Възможности

    4. Начисляване на амортизационни отчисления

 • независимо начисляване по данъчен и счетоводен амортизационни планове
 • възможност за групово начисляване по критерии (избрани групи, подгрупи или конкретни активи)
 • начисляване за зададена година избран период в нея
 • отразяване на начислените суми в подсистема „Финансово счетоводство”

    5. Преоценка или промяна параметри на дълготрайният материален актив

 • независима преоценка по данъчен и счетоводен амортизационни планове
 • възможност за групова преоценка по критерии (избрани групи, подгрупи или конкретни активи)
 • възможност за възстановяване от преоценка на преоценен вече актив
 • възможност за дефиниране на нов амортизационен план при промяна параметри на актива (нова отчетна стойност, нова амортизационна норма и др. под.) със запазване историята на предходните амортизационни планове и съответната приемственост

    6. Отписване на дълготраен материален актив

 • независимо отписване по данъчен и счетоводен амортизационни планове
 • възможност за групово отписване по критерии (избрани групи, подгрупи или конкретни активи)
 • възможност за възстановяване на отписан вече актив