Профит Партнер

Финансово  или  Управленско счетоводство

 

Профит Партнер

trust3

Ние от „Профит Софтуер” казваме – и двете.

        За бързо решаване на текущите задачи в едно предприятие, за вземане на ефективни управленски решения така да се каже „в реално време”, за адекватна реакция при нестандартни ситуации е неоходима своевременна оперативна информация. Тя може да бъде подадена от Управленското счетоводство. В същото време за обобщената информация, за финансовите отчети и анализи, на среща е Финансовото счетоводство.

        При разработване на системата „ПРОФИТ ПАРТНЕР” трябваше да отговорим на тези изисквания. В идеологията на системата сме заложили принципа на извънсчетоводно проследяване, събиране, съхранение и използване на данните от дейността на едно предприятие следвайки неговия документооборот.


Обхванати са:

  • материалните ресурси (краткотрайни и дълготрайни активи)
  • паричните средства и паричните потоци, свързани с тях
  • разчетните отношения на предприятието
  • приходите и разходите по центрове на разходи и печалба с разпределение на непреки разходи до формиране пълна себестойност дейността на предприятието
  • изходящия от предприятието документооборот
  • взаимоотношенията на предприятието с държавата във връзка с ДДС
  • процесите, свързани с едно производство до формиране пълната себестойност на произведените изделия

        Ще възкликнете: „Ами какво стана със счетоводното отчитане на всички изброени процеси? В крайна сметка те трябва да имат и някакво счетоводно отражение във Финансовото счетоводство на предприятието.”

        Не е пропуснато и Финансовото счетоводство. Чрез няколко подхода стопанските операции получават счетоводен израз в него под формата на контировки по счетоводните сметки. Обхванато е всичко от първичния документ с неговото контиране до различните финансови отчети, които се съставят от Финансовото счетоводство.

        Или казано с думи прости – системата „ПРОФИТ ПАРТНЕР” е интегрирана среда, в която икономическите процеси, протичащи в едно предприятие, се моделират извънсчетоводно така, както протичат в реалния живот. Паралелно с това или в последствие получават и счетоводен израз във Финансовото счетоводство, т.е. нищо не започва с дебита и кредита, но завършва с тях.

        След като е интегрирана система значи се състои от множество подсистеми (модули), обхващащи отделните сфери на информация в предприятието. Всяка подсистема може да работи както напълно самостоятелно, така и в пълен синхрон с всички останали. И най-важното – всяка подсистема има връзка с подсистема “Финансово счетоводство”.

        “ПРОФИТ ПАРТНЕР” е доказал се софтуер със своите 25 години на пазара. С него работят в най-различни сфери на стопанската и бюджетна сфера. Ползван е в предприятия с най-разнородна дейност. Подходящ е както за големи  предприятия, така и за счетоводни къщи, домашно счетоводно обслужване и работа в бюджетни учреждения.

За кого е Профит Партнер?

Какво е Профит Партнер?

 


Leave a Reply