Парични средства

Паричен поток

Парични средства

56c05d77

      С подсистемата се обхваща паричният поток на едно предприятие

      1. Възможности:

 • автоматизирано регистриране и следене на операциите с паричните средства на предприятието в лева и валута
 • неограничен брой финансови обекти с неограничен брой каси, сметки, партиди, финансови инструменти и др.
 • арбитриране на парични средства във валута
 • преоценка на парични средства във валута
 • признаци на операциите с парични средства, по които могат да бъдат детайлизирани, обобщавани и филтрирани данните в различните справки
 • обединяване на парични потоци от отдалечени икономически обекти на централизиран компютър майка
 1. Движение на парични средства (приход или разход)

2.1. Идентифициране на операцията

 • данни за документа, свързан с нея (вид, номер, дата и контрагент)
 • финансов обект, в който се осъществява – субект, опериращ с и управляващ парични средства (банка, финансово-брокерска къща, обменно бюро, инвестиционен посредник и други)
 • сметка (каса, партида, финансов инструмент и др.) към финансовия обект, по която се следи движението на паричните средства
 • вид на операцията (приход или разход)
 • дата на извършване

2.2. Основни данни за операцията

 • вид на валутата
 • курс спрямо лева (ако е различна от лев)
 • фиксинг на Централната банка
 • дата на курса
 • стойност
 • курсова разлика

2.3. Характеристики на операцията

 • тип
 • икономически обект на фирмата, с който е свързана операцията
 • данни за съпътстващ документ (вид, номер, дата и контрагент)
 • коментар

2.4. Допълнителни възможности

 • арбитриране на операцията в друг вид валута
 • с един и същ документ и финансов обект могат да бъдат осъществени няколко приходни или разходни операции по различни сметки, респективно валути
 • отпечатване на банкови документи, свързани със съответната банкова операция с парични средства
 • генериране и отпечатване на касови документи