Видеоинструкции

Видеоинструкции за работа с Профит Партнер

Единна форма

Работа с формата:

 • Въвеждане на нов документ
 • Избор на модули за отразяване
 • Запис на данните по избраните подсистеми на Профит Партнер

Търсене на въведена операция

 • Таблична справка
 • Избор на критерии
 • Търсене и избор на документ
 • Визуализация за преглед и редактиране

Редактиране на документ

 • Режим на редакция
 • Промяна на данните
 • Отразяване в избраните подсистеми на Профит Партнер

Потребителски настройки

 • Форма за създаване и избор на активна настройка
 • Инициализиране на желаните полета
 • Избор на подсистеми за отразяване на документа
 • Запис
 • Избор, активиране и деактивиране на активна потребителска настройка

Въвеждане на авансово плащане

Възниква разчет със стойност 0 и погасяване равно на стойността на авансовото плащане. При пристигане на стоката или услугата се въвежда документ за възникване (фактура или друг по аванса) на разчета и той се погасява. Процесът е обърнат.

 • Въвеждане на банково бордеро или друг документ за авансовото плащане
 • Отразяване в модул разчетни отношения

Въвеждане на кредитно известие

 • Въвеждане на кредитно известие
 • Отразяване в модул разчетни отношения
 • Справки

Въвеждане на авансово плащане през единна форма и модул разчетни отношения – сравнение на процесите

 • Въвеждане на документ за авансово плащане в единна форма
 • отразяване на операцията в разчетни отношения и движение на парични средства
 • Въвеждане да документ за авансово плащане в разчетни отношения и отразяване в движение на парични средства

Импорт на банкови извлечения

 • Избор на файл, банка и формат за импорт
 • Импорт
 • Обработка на въведените данни

Разчетни отношения

Модул Разчетни отношения – въвеждане на кредитно известие

Процесът обхваща:

 • Получаване и въвеждане на фактура
 • Плащане по фактурата
 • Получаване и въвеждане на кредитно известие
 • Плащане по кредитното известие
 • Справки с резултата от операциите

Склад

Нови” партиди

Процесът обхваща:

 • Създаване на партида
 • Задаване на срок на годност
 • Обвръзка с артикул

При тази възможност се поддържат уникални комбинации артикул – партида подходящи за проследяване на специфични партиди, серийни номера и др.

Счетоводство

Стандартни операции

Процесът обхваща:

 • Какво е стандартна операция
 • Създаване и попълване на полетата
 • Избор на стартиращ модул
 • Контировка
 • Разпределяне на възможните суми

Обвръзване на финансовите отчети

Процесът обхваща:

 • Избор на отчет
 • Създаване/редактиране н структурата
 • Обръзване на структура – сметки текущ период
 • Обръзване на структура – сметки предишен период

Центрове за печалба и разходи (cost and profit centers)

Центрове за печалба и разходи (cost and profit centers)

 • Обща характеристика

Представяне на репортите

 • Преглед на справките

Експорт на данни

 • Експорт на данни за разходи
 • Експорт на данни за приходи

Производство

Производствоб

 • Обща характеристика

Бюджет на приходите и разходите

Бюджет

 • Дефиниране на бюджет на приходите и разходите – част I

Бюджет

 • Дефиниране на бюджет на приходите и разходите – част II

Бюджет

 • Дефиниране на бюджет на приходите и разходите – част III

Бюджет

 • Дефиниране на бюджет на приходите и разходите – част IV

Бюджет

 • Дефиниране на бюджет на приходите и разходите – част V