Финансово счетоводство

Точно според Вашите нужди

Финансово счетоводство

Счетоводството ли, че то е много…

Когато говорим за Финансово счетоводство в първия момент си представяме документ, мемориален ордер с контировка на документа, оборотни и хронологични ведомости, главни и касови гниги, счетоводни отчети, папки с осчетоводените документи и т.н. и т.н. Ама нали сме вече в 21 век, в ерата на компютрите и софтуерите. Нали целта е облекчаване труда на счетоводителя. И ние в „Профит Софтуер” сме на това мнение. При разработване на подсистемата „Финансово счетоводство” от системата „ПРОФИТ ПАРТНЕР”, осъществихме оптимизация и опростяване в счетоводния процес като начин на работа и ОРГАНИЗАЦИЯ. Не случайно наблягаме на тази дума. В същото време запазихме творческия елемент в работата на счетоводителя.

Не е необходимо всеки документ от документооборота на предприятието да бъде контиран, осчетоводяван и разнасян в съответните журнали непременно от счетоводителя. Повечето от тези документи са свързани със стопанска операция, която се обработва в някоя от подсистемите на системата „ПРОФИТ ПАРТНЕР”. От там тя се отразява и като контировка във Финансовото счетоводство автоматично или автоматизирано. „Ами къде остана творческия елемент в счетоводния процес?” ще кажете. За да се случи автоматично процеса на контирането преди това именно счетоводителя дефинира съответните контировки като счетоводни шаблони (стандартни операции) за различните ситуации, съобразени с индивидуалния сметкоплан на предприятието и неговата счетоводна методология и политика.

За стандартните операции

 • това са своеобразни счетоводни шаблони на контировки
 • вие ги дефинирате и са изцяло ваше творческо виждане като счетоводни записвания и методология
 • при дефинирането на една стандартна операция ползвате индивидуалния сметкоплан на предприятието и указвате в коя подсистема да бъдат изпълнени автоматично или автоматизирано

Чрез стандартни операции могат да се контират документи въведени в следните модули:

Предоставяме ви възможността даден документ да бъде контиран и ръчно в системата през съответна форма. При желание от вас, формата може да бъде визуализирана от всяка подсистема на системата „ПРОФИТ ПАРТНЕР” в „автоматизиран (ръчен) режим на работа”. В този случай във формата автоматично се прехвърлят данните за документа, суми и друга информация, а вие просто трябва да довършите само контировката. Ако сте избрали стандартна операция за контировката, вие просто трябва да потвърдите изпълнението на операцията като я запишете.

Предоставяме ви възможността даден документ да бъде контиран и ръчно в системата през съответна форма. При желание от вас, формата може да бъде визуализирана от всяка подсистема на системата „ПРОФИТ ПАРТНЕР” в „автоматизиран (ръчен) режим на работа”. В този случай във формата автоматично се прехвърлят данните за документа, суми и друга информация, а вие просто трябва да довършите само контировката. Ако сте избрали стандартна операция за контировката, вие просто трябва да потвърдите изпълнението на операцията като я запишете.

И за многобройните папки с документи сме помислили. Разработихме отделен продукт, с който да можете всеки документ да съхраните в дигитален вид чрез сканирането му. Но това е друга тема за разговор и на друго място в сайта.

За принципите, заложени в подсистемата

 • за отчетен период е приета отчетната финансова година
 • контира се на най-ниското аналитично ниво за избраната сметка
 • не се поддържат натрупани суми за “горещи салда” или други подобни
 • системата не се намесва в счетоводното творчество и счетоводната методология и не подсказва такава, т.е. не контролира и не подсказва счетоводни записвания като кореспонденции
 • процеса на контиране на първични или вторични документи и разнасянето им по съответните журнали е разделено на две фази – контиране и осчетоводяване, като субективният фактор на счетоводителя решава кога направените счетоводни записвания по една контировка да бъдат разнесени по журналите хронологично и систематично
 • за водеща дата е приета датата на контировката (датата на операцията), а не датата на документа
 • възможност за анулиране на осчетоводена вече контировка

За индивидуалният сметкоплан на предприятието

 • индивидуалният сметкоплан се представя като съвкупност от йерархични структури за всяка отделна синтетична сметка
 • синтетичната сметка може да бъде с до петнадесет разряден символен код
 • няма ограничение в броя на аналитичните нива на разпад на една синтетична сметка, както и в броя на елементите от аналитично ниво
 • всеки елемент от дадено ниво може да има различен разпад или въобще да няма такъв
 • при контиране автоматично се добавят нови елементи в сметкоплана към съответното аналитично ниво
 • при изграждане на сметкоплана ви даваме възможност за дефиниране на всякаква аналитичност като обхват и сложност. Друг е въпросът до колко това е необходимо. В голяма степен използваните аналитични елементи в системата се следят извънсчетоводно в различните подсистеми. Това позволява по-голяма динамика, всеобхватност и разнообразие на критериите за филтриране на данните в справките и същевременно опростяване на сметкоплана
 • всяка синтетична сметка може да има до четири различни имена

За контирането и контировките

 • всяка завършена контировка в системата преминава през две фази – неосчетоводена и осчетоводена
 • осъществените автоматично контировки от отделните подсистеми се записват винаги като неосчетоводени за евентуален контрол преди тяхното автоматично осчетоводяване.
 • можете да осчетоводите контировка веднага след нейното контирането или като направите по-късно групово осчетоводяване с подбрани по критерии неосчетоводени контировки
 • всяка контировка се идентифицира уникално по характеристиките на контирания документ (вид, номер, дата и контрагент, който го е издал) и така ви предпазваме от дублиране на контировка
 • датата на контировката може да бъде и различна от тази на документа (но по-късна)
 • в една контировка може да запишете неограничен брой прости или сложни статии
 • можете да зададете коментар към контировката като цяло и към всяка нейна статия. Коментара може да въведете директно в момента на контиране или да го изберете от номенклатура с предварително въведени такива
 • всяка статия може да обвържете с данни за съпътстващ документ към основния контиран такъв
 • можете да осъществите контирането на документ и автоматично като изберете от предварително зададените шаблони – стандартни операции

За счетоводните справки

 • справките се формират в момента на поискването от вас по избрани критерии за произволно зададен период в рамките на отчетната година
 • като критерий може да зададете пълен или частичен разпад на сметките, да изберете елемент от сметкоплана или да зададете конкретни сметки
 • ако желаете справките да се отпечатат в посочена от вас валута по зададен конкретен курс (например за еврото) или по текущите курсове по датите на контировка
 • можете да изберете кое от четирите възможни наименования на счетоводните сметки да се визуализира в справките (много удобно за съответствие при използване едновременно на повече сметкоплана)
 • избор на език за антетките
 • вие определяте нивото на обобщеност на данните, разновидностите на справките, евентуалното включване или изключване на определени данни от справка

Предлагаме няколкото класически стандартни счетоводни справки:

 • хронологична ведомост (на неосчетоводените и на осчетоводените контировки)
 • оборотна ведомост
 • главна книга
 • систематични записвания и кореспонденции
 • касова книга
 • От отделните подсистеми може да получите стотци различни по критерии, нива на обобщеност, насоче

За счетоводните отчети

Имате възможност да отпечатате следните счетоводни отчети:

 • баланс
 • отчет за приходите и разходите
 • паричен поток
 • отчет за собствения капитал
 • дефинирани от потребителя собствени отчетиНие ви предоставяме готови бланки на изброените отчети, както са публикувани
 • вие имате възможността да редактирате външния вид на даден отчет, ако желаете
 • след изграждане на вашия индивидуален сметкоплан е необходимо да обвържете редовете от съответния отчет със счетоводни сметки от индивидуалния сметкоплан без ограничение в избора на нивото на разпад, вида на сумата (салдо, оборот, кореспонденция), знакът на представяне
 • ако вие дефинирате ваши отчети, те могат да имат до пет нива на вложеност на редовете и до десет колони