Центрове на печалба и разходи

Анализирайте бизнеса си

 

Центрове на печалба и разходи

Image-Business_Capital

       Подсистемата е предназначена за следене на приходите и разходите в една фирма съответно по центрове на печалба и центрове на разходи. Данните се водят извънсчетоводно, но всеки приход и разход може да бъде обвързан и със съответни счетоводни сметки. Информацията може да бъде отразена директно в системата или при нейното въвеждане в различни подсистеми на „ПРОФИТ ПАРТНЕР”. Преките разходи се отразяват направо по съответните центрове на разходи и категории в момента на въвеждането им в системата. Непреките разходи могат да бъдат въведени по два начина. При единия това се осъществява текущо във времето и се записват в служебен общ център на разход с код „0” към съответна дата. При втория начин се въвеждат в края на отчетен период към конкретен калкулационен лист. Съответно в рамките на този калкулационен лист, т.е. в периода, за който се отнася листа се включват и въведените текущо непреки разходи за разпределение. Разпределението се осъществява на база, определена от потребителя. Системата допуска разпределението да бъде осъществено многократно, т.е. един или група непреки разходи да бъдат разпределени на една база, други разходи на следваща база и т.н. в рамките на един калкулационен лист.

       Структура и понятия

      Център на печалба (ЦП – profit center). Обект във фирмата, свързан с дейността й. Явява се като източник на доход и обвързани с него центрове на разходи.

      Категории центрове на печалба (КЦП). Потребителят свързва условните понятия „Категории” с конкретни такива. Служат за виртуална йерархия като критерии за филтриране при обобщаване на данни в справки. Потребителят може да дефинира до пет такива категории към всеки конкретен ЦП. Съответната категория се обвързва с номенклатура от списъка с номенклатурите в система „ПРОФИТ ПАРТНЕР” и може да съдържа N на брой елемента.

      Център на разход (ЦР – cost center). Източник на разходи при осъществяване дейността на фирмата. Сочи към един ЦП.

      Категории центрове на разход (КЦР). Условните понятия „Категории” потребителят свързва с конкретни такива. Служат за виртуална йерархия като критерии за филтриране при обобщаване на данни в справки. Потребителят може да дефинира до пет такива категории към всеки конкретен ЦР. Съответната категория се обвързва с номенклатура от списъка с номенклатурите в система „ПРОФИТ ПАРТНЕР” и може да съдържа N на брой елемента.

      Групи центрове на разход (ГЦР). Условно групиране на центровете на разход от страна на потребителя (в до 5 групи) с цел по-лесно филтриране на данните за ЦР в справки и при търсене във форми. Даден ЦР може да фигурира само в една група.

      Непреки разходи. Разходи, които не могат да бъдат отнесени към конкретен център на разходи и е необходимо да бъдат разпределени пропорционално между група центрове на разходи по зададена база за разпределение от потребителя

       Функционални възможности

  • дефиниране на центрове на печалба
  • дефиниране категории към центровете на печалба
  • дефиниране на групи центрове на разходи
  • дефиниране центрове на разходи в група
  • дефиниране категории към центровете на разход
  • присъединяване на приход към център на печалба
  • присъединяване на пряк разход като цяло към център на разходи
  • дефиниране на непреки (разпределяеми) разходи
  • реално разпределение на непреки разходи между центрове на разходи за посочена база на разпределение
  • експорти на селектирани данни по критерии в EXCEL