Материални запаси / Склад

Управлявайте активите си

 

Складово стопанство

(управление на материални запаси)

barcode-306926

1. Предназначение

      Обхваща целия информационен поток, свързан с материалните краткотрайни активи (материалните запаси) на една фирма. Включва:

 • условно-постоянните данни, характеризиращи всеки материален запас в рамките фирмата като цяло или по икономически обекти, за които се отнасят
 • информация в количествени и стойностни измерители за движението на материалните запаси по тяхното придобиване, преместване между обекти, влагане в производство, предоставяне на консигнация, продажба, брак и т.н.
 • документооборота, въз основа на който се осъществява движението на материалните запаси като реални документи
 • данните за възникналите взаимотношения на фирмата с различни юридически и физически лица следствие движението на материалните запаси под формата на разчетни отношения и паричен поток

2. Данни за материалния запас

       2.1. За фирмата като цяло
 • уникален номенклатурен номер с дължина до 15 символа за идентификация
 • едно основно и три допълнителни имена
 • базова мерна единица и четири съпътстващи я с трансформиращ коефициент
 • неограничен брой баркодове към един номенклатурен номер
 • неограничен брой артикулни номера към един номенклатурен номер
       2.2. По икономически обекти на фирмата
 • минимален и максимален запас
 • схеми за продажни цени по дати
       2.3. Идентифициране на материалния запас
 • по номенклатурен номер
 • по баркод
 • по артикулен номер
 • по наименование

3. Движение на материалните запаси

      3.1. Критерии и възможности при отразяване доставка на материалния запас
 • в конкретен икономически обект
 • материално отговорно лице за доставката
 • доставчик и евентуален конкретен негов обект, от който е доставката
 • количествено в която и да е от зададените мерни единици за материалния запас с автоматично трансформиране и по базовата такава
 • по избор разпределение на доставяното количество по партиди, статуси, местоположения като условни понятия, митнически декларации и артикулни номера (серийни номера)
 • стойностно в лева и валута с възможност за избор между текуща фактурна цена, цена на придобиване, продажна (базова за краен потребител) или последна фактурна цена за материалния запас и контрагента – доставчик
 • по избор задаване на търговска отстъпка, направена от доставчика като процент от цената или като сума за намаляване на същата под формата на финансова отстъпка или като финансов рабат
 • по избор задаване срок на годност към партида като крайна дата за потребление на материалния запас
 • формиране цена на придобиване (себестойност на доставката) на материални запаси с варианти за разпределение на неограничен брой преки разходи, натрупани за доставката в лева и валута
     3.2. Критерии и възможности при отразяване разходване на материалния запас
 • от конкретен икономически обект
 • материално отговорно лице за разходването
 • клиент и евентуален конкретен негов обект, за който е предназначен материалния запас
 • количествено в която и да е от зададените мерни единици за материалния запас с автоматично трансформиране и по базовата такава
 • автоматично по реда на доставката или по избор разходване от конкретни партиди, статуси, местоположения и артикулни номера (серийни номера)
 • стойностно в лева и валута с възможност за избор между текуща продажна цена (базова за краен потребител) от ценова схема, директно зададена цена или изчислена моментна отчетна стойност по избран метод
 • по избор задаване на търговска отстъпка като процент или като сума директно или получена от дефинирана схема на търговски отстъпки
       3.3. Прехвърляне количества на материален запас
 • между икономически обекти на фирмата съответно локализирани на един и същ компютър, на свързани в локална мрежа компютри или на отдалечени без връзка помежду си компютри
 • между партиди, статуси или местоположения в икономически обект
       3.4. Следене наличности на материален запас в икономически обект
 • текущи наличности по партиди, статуси и местоположения
 • наличности към дата
 • оборотна ведомост за период
       3.5. Инвентаризация в икономически обект
 • избор по критерии на инвентаризираните материални запаси към текуща дата
 • автоматизирано заприходяване на излишъци по критерии
 • автоматизирано разходване на липси по критерии
      3.6. Отчетна стойност на разходените материални запаси
 • изчисляване цена на изписване и отчетна стойност едновременно по средно-претеглена, FIFO и LIFO методи за всяко разходване на материалния запас в обект в лева и в пет базови валути с възможности за сравнителен анализ

4. Система за търговски отстъпки

 • неограничен брой схеми с до пет диапазона
 • всяка схема действа от зададена дата
 • за количество или стойност
 • независимо от контрагента и материалния запас, за конкретен контрагент, за конкретен материален запас
 • независимо от начина на плащане, за плащане в брой в момента на операцията, за отложено плащане

5. Документооборот, свързан с движението на материалните запаси

 • възможност за генериране на дванадесет вида стандартни документа и до сто потребителски дефинирани такива
 • документиране на операция в нов или добавяне в съществуващ вече документ
 • възможност за отразяване на операция в няколко документа едновременно
 • издаване на специализирани документи за хипермаркети. Възможност по избор на потребителя за автоматизирано или автоматично отразяване на операциите с материални запаси

6. Последващи дейности, породени от движението на материалните запаси

 • в дневниците по ДДС
 • възникване на разчетни отношения
 • движение на парични средства в каси и банкови сметки
 • във финансовото счетоводство
 • центрове на печалба и разходи