Бюджетно счетоводство

Работете нормално

Бюджетно счетоводство

budget6

Обща характерситика

Изграден е вариант на система „ПРОФИТ ПАРТНЕР” за управление на бюджетни предприятия. Модифицирания вариант обхваща подсистема „Финансово счетоводство” и изцяло нова подсистема с функции, форми и справки за работа в бюджетни предприятия. Всички останали подсистеми на системата за следене на разчетните отношения, паричния поток, дълготрайните и краткотрайни активи, данъците, центровете на приходи и разходи, стандартните документи, единната форма за работа се използват равностойно с подситемата за бюджетно счетоводство.

Функционални възможности

  • Пълен бюджетен сметкоплан
  • Номенклатури на разделите, подпараграфите и параграфите от ЕБК (единна Бюджетна Класификация)
  • Функция за косвено обвързване на параграфи и подпараграфи със синтетични или с отделни аналитични разпади на счетоводни сметки, а не директно като аналитични разпади в сметкоплана. Тази система се явява като допълнение към единната форма за работа според изискванията за работа в бюджетното счетоводство.
  • Функции за попълване на отчетите B1, B3 и Баланс
  • Специализирани справки с данни за счетоводните записвания в съчетание сметка – подпараграф и обратно (оборотни ведомости и хронологични записвания в различни разрези и сечения и др.)

За бюджетни предприятия с няколко счетоводни центъра, които работят в единна БД е предоставена възможност счетоводната информация да се следи в сметкоплана по счетоводни центрове. Така всички ползователи на системата могат да извличат във всеки един момент в реално време справочна информация, а не да се изчаква сводиране на отделни БД. Във връзка с оторизацията кой какво да вижда и кой какво и къде да въвежда, е изградена система от права на достъп. Така във всеки счетоводен център служителите, които работят в него ползват и виждат само тази част от сметкоплана и контировките, свързани с него. Лица с по-висок статус на достъп могат да виждат цялата информация от всички счетоводни центрове и икономически обекти и да дефинират обощени справки.