Профит Партнер вер. 23

Профит Партнер вер.23

В настоящата версия се съдържат множество допълнителни функции, отсранени проблеми и са добавени възможности по ваши предложения.

Общи

 • На много места в програмата променяме постепенно начина на търсене в полетата, като се стремим да става по-бързо и удобно. Навсякъде, където има промени е сложена и настройка за частично търсене или търсене от ляво на дясно, която важи за цялата програма, независимо откъде е активиранa или изключена.

Счетоводство

 • Нова екранна справка за оборотна и хронологична ведомости. Позволява бързо извеждане на счетоводните справки на екран за удобен преглед. Има възможност за директно анулиране на контировка, при нужда от корекции. Спестява се преминаване от модула към справки и обратно при нанасяне на корекции и преглед на резултата.
 • Добавени са възможности за прецезиране на данните за експорт на оборотна ведомост и хронология в счетоводството. Само оборотна ведомост, само хронологична ведмост, изключване на сметки без салда и обороти. Целта е бързина, когато не е нужно да се експортира всичко.

ДДС

 • Във връзка с приетите на 27.06.2023г. изменения са добавени нови типове документи, нови коментари, променени са алгоритмите и проверките за разпределяне на сумите по клетките в декларацията и колоните на дневниците. Добавени са изискуемите ограничения за въвеждане на документи в покупки и продажби според описаните в правилника указания.
 • Приключвателни операции за ДДС. Автоматично създаване на контировки за приключване на ДДС.
 • Експорт на дневниците към ексел

Импорти на банкови извлечения

Добавени са възможности за импорт от още банки като вече те са около 11

 • mt940 – поддържан от всички банки
 • Уникредит
 • Обб
 • Райфайзен
 • ДСК
 • Прокредит
 • Алианц
 • ПИБ
 • Пощенска банк
 • ДБанк
 • Интернешънъл Асет банк
 • ЦКБ

Склад

 • Прoмяна в начина на търсенe на партиди в заприходяване. Става бързо и с филтър според въведените критерии
 • При прехвърляне на кредитно известие от разходване към разчетни отношения, се създава разчет с данни за кредитното известие и сумата със знак минус. Кредитното ще бъде погасено също с отрицателна сума.
 • Променени са някои справки и са създадени нови по ваше желание.

Разчетни отношения

Промени във формата и начина на работа на груповото погасяване

 • Добавено е поле за стандартна операция, за да не се избира за всеки документ поотделно
 • При погасяване на няколко фактури, в създадената контировка в локален коментар се записват номерата на тези фактури, за по-голяма прегледност в счетоводните справки
 • Експорт на данни за РО към ексел

Парични средства

 • Увеличена е точността на пресмятане и съхранение на данните, за да може да се въвеждат данни за криптовалути

Дълготрайни активи

 • Експорт на данни към ексел

Стандартни документи

 • Изцяло е преработена функцията за изпращане на издадени документи по мейл, като вече програмата работи с повечете мейл сървъри

Производство

 • Промени във формата за заявка на материали
 • Добавени полета към основните данни за поръчките, участъци, флаг за резервни части и др.
 • Промени по формата за структурна спецификация на КИ
 • Механизъм за връщане на неизползвани материали от поръчка
 • Множество дребни промени
 • Отстранени бъгове

Центрове за приходи и разходи

 • Връзки с бюджетиране за по-лесно и автоматизирано проследяване на степента на изпълнение на проекти, договори и финансирания.
 • Променена е връзката с единна форма.

Бюджетиране

 • Автоматизирани двупосочни връзки с множество модули – Единна форма, счетоводство, центрове на приходи и разходи и др.