Бюджетиране и управление на проекти и финансирания

Планирайте ефективно

 

Съставяне на бюджет

Получавате финансиране…

Желаете да развивате своя бизнес…

Обмисляте инвестиция…

Започвате нова дейност…

Участвате в проект…

. . . . . . направете си план

С модула за бюджетиране на Профит Партнер можете да създадете гъвкава структура на бюджет* за проект, инвестиция дейност и др. според очакваните приходи и разходи свързани с тях.

При изграждането на бюджета приходните и разходните пера, които залагате могат да бъдат детайлизирани по проекти, подпроекти, договори, етапи, типове приходи и разходи, обекти, звена и др., както и да определите момента от който те ще бъдат на разположение.

Приходната и разходната част са независими една от друга, като в тях се задават и прогнозните им стойности.

* Понятието проект е условно. То може да означава конкретен проект от дейността на деденото предприятие. Също така може да обобщава една цяла дейност, едно обособено звено от структурата на предприятието, поръчка с продължителен период с няколко етапа на изпълнение и други подобни.

Бюджет на приходите и разходите на един проект

Потребителят дефинира бюджета на един проект с очакваните приходи и разходи при изпълнението му. Информацията може да бъде детайлизирана по:

  • подпроекти към проекта (ако има такива)
  • договори за за извършване на съответни услуги или доставка на материални запаси (бюджет на приходите)
  • договори с доставчици на стоки и/или услуги (бюджет на разходите)
  • приходни и разходни пера
  • типове приходи и разходи, като детайли на дадено приходно или разходно перо
  • етапи на изпълнение
  • звена или икономически обекти в предприятието
  • Дати на начало и карай на заложените по избрано перо дейности

Изпълнение, анализ и контрол на проекта

С осъществяване дейността на предприятието възникват парични потоци отнасящи се към изпълнението на заложения бюджет (приходи и разходи). При въвеждането им в системата всеки приход, респективно разход се отнася към съответстващите му приходни и разходни пера. Срещането на планираните и реалните парични потоци става в системата за центрове за печалба и разходи. Всяка операция може да бъде въвеждана във валута, преизчислена, с конкретни контрагент, дата, и документ.

На база на въведените данни може да се прави съпоставка във времето как се изпълнява бюджета, евентуално дали не се нуждае от актуализации и да се правят определени анализи.

За завършен период (етап) системата предлага възможности да се подадат за разпределение по центрове на разходи непреки разходи, отнасящи се за този период (етап). Разпределението се осъществява на избрана от потребителя база. Така може да да бъде изчислена пълната себестойност на дейността на предприятието по центрове на разходи със съответните преки и непреки разходи за калкулационния период. Информацията може да се получи в различни разрези според дефинираните за категории на разходи към центровете на разходи (до 5 вида разходи към всеки cost center.