Разчетни отношения

Къде са парите Ви?

 

Разчетни отношения

Image-Business_Capital

 1. Предназначение

Подсистемата предоставя възможност за автоматизирано извънсчетоводно следене на разчетните отношения на предприятието (задължения и вземания):

 • включва всички видове разчетни отношения
 • всяко разчетно отношение може да се води във валута и съответна левова равностойност
 • арбитраж на валута при погасяване на разчетно отношение във валута
 • преоценка на разчетни отношения във валута
 • групово погасяване на разчетни отношения
 1. Възникване и погасяване на разчетно отношения

     2.1. Възникване на разчетно отношение (задължение или вземане)

 • идентифицира се с дата на възникване и данни за документа, свързан с това (вид, номер, дата и контрагент)
 • възможност за обвързване с вид разчетни отношения и по този начин да се осъществи косвена връзка със сметки или групи сметки от финансовото счетоводство и също така да служи като критерий за филтриране на данните в справки
 • възможност за указване на икономически обект, с който е свързано разчетното отношение
 • задаване на крайна дата за погасяване на разчетното отношение
 • възможност за добавяне на данни за съпътстващ документ (вид, номер, дата и контрагент)
 • обработка на специфични ситуации (като разчети с подотчетни лица, ситуации с кредитни и дебитни известия, авансови плащания, няколко възниквания в рамките на един разчет и други)

2.2. Погасяване на разчетно отношение (задължение или вземане)

 • идентифицира се с дата на погасяване и данни за документа, свързан с това (вид, номер, дата и контрагент)
 • допуска се многократно погасяване до приключване на задължението или вземането
 • при разчетно отношение във валута погасяването се извършва задължително във валутата на възникване, но се допуска арбитриране (превалутиране) от друг вид валута
 • при разчетно отношение във валута се изчислява курсова разлика между курса при възникване и този при погасяването на разчетното отношение
 1. Групово погасяване на разчетни отношения

Функцията е предназначена за погасяване на множество разчени отношения с даден контрагент на база общ документ и сума за погасяване. Характеристики:

 • при задаване на контрагент се визуализират всички непогасени разчетни отношения с него в хронологочен ред
 • по подразбиране разчетите се погасяват автоматично по реда на възникване до изчерпване на погасителната сума с възможност за селективно погасяване
 • при зададена погасителна сума във валута и въведен курс спрямо лева, функцията автоматично арбитрира (превалутира) сумите по разчетите, които погасява
 1. Преоценка на разчетни отношения във валута
 • преоценката може да бъде осъществена селективно по зададени критерии (задължения или вземания, икономически обект, контрагент, вид документ на възникване на разчета, вид разчетно отношение)
 • анулиране на осъществена вече преоценка