Себестойност на крайно изделие

Себестойност на изделие

Себестойност на изделие

cost-card

Пълна себестойност на крайно изделие

        Възможности

  • дефиниране на калкулационен лист за произволно зададен период
  • възможност за избор на изпълнените поръчки или частични техни изпълнения през зададения период за включване в калкулационния лист
  • възможност за избор между произведените крайни изделия през зададения период за включване в калкулационния лист
  • задаване на неограничен брой като видове непреки разходи за разпределение
  • всеки непряк разход може да бъде зададен директно като сума или да бъде извлечен по критерии като натрупан оборот или салдо по сметка от подсистема „Финансово счетоводство”
  • разпределение на непреките разходи по зададена база
  • възможност за ръчна промяна на изчисленото процентно съотношение на непреките разходи между крайните изделия
  • обобщено или разгърнато по поръчки представяне на непреките разходи за едно и също произведено крайно изделие за зададения период
  • възможност за разпределение на непреките разходи по време и база