Дефиниране и изпълнение на поръчки

Стартирай производството

Дефиниране и изпълнение на поръчки

ProductionOrder

Дефиниране на поръчка за производство на крайно изделие

        Основни параметри на поръчката

 • може да включва производството на един или няколко вида крайни изделия
 • идентифицира се с дата на дефиниране, номер и контрагента, за който е предназначена
 • възможност за задаване на данни за допълнителен съпътстващ документ като тип на документа, неговият номер и дата на издаване
 • възможност за импортиране на данни за генериране на поръчка чрез файл със зададена структура
 • функция за анулиране изпълнението на поръчка

        Основни параметри за всяко крайно изделие от поръчка

 • възможност за избор на разновидност на структура
 • поръчаното количество за производство може да бъде зададено в една от мерните единици, в които се води в системата с автоматично преизчисляване в базовата мерна единица
 • крайна дата за изпълнение на поръчката или срок за нейното изпълнение в часове, дни или години
 • възможност за задаване директно или чрез избор от съществуващи ценови схеми на цената за краен потребител
 • визуализация по компоненти от структурата на крайното изделие на необходимото количество за изпълнение на поръчката, моментната наличност и евентуалния недостиг или пълна липса със сигнализация
 • възможност за подмяна на компонент с негов предварително дефиниран аналог
 • документи „Поръчка” и „Материален лист към поръчката” за разпечатване

Изпълнение на поръчка за производство на крайно изделие

Възможности

 • датата на изпълнение може да бъде и по-късна от датата на дефиниране на поръчката
 • поетапно изпълнение с цел нагаждане към различни по структура и вид производства
 • еднократно цялостно или многократно частично изпълнение на поръчаното количество по крайни изделия
 • различен икономически обект (склад) на съхранение, респективно разходване на всеки компонент от структурата на крайно изделие

Етап първи - стартиране изпълнение на поръчката

Етап втори - преки разходи свързани с изпълнението на поръчката

Етап трети - разходване на компонентите от структурата на крайното изделие

Етап четвърти - заприходяване и разходване на готовото крайно изделие