Профит Партнер 16.0

Уважаеми колеги,

представяме ви обновената 16.0 версия на Профит Партнер. В нея сме включили нови неща, които много от вас биха намерили за удобни, поправили сме открити през годината проблеми, развивахме и отделните модули. Надолу ще откриете кратко описание на промените и ще можете да ги изтеглите във вид на удобен за четене файл.

Счетоводство

 • Автоматично добавяне на нови счетоводни отчети по НСС 1 (валидни за 2016г.)
 • Екранна справка за преглед и контрол на осчетоводени контировки по критерии, с възможност разпечатване на отделните документи. Представя счетоводните записвания на синтетично и аналитично ниво.

ДДС

 • Изцяло е обновена формата за извикване на дневниците на покупките и продажбите. Вече има възможност да се избират и селектират документите по много критерии – период, обект, тип документ, номер на документ, контрагент, тип сделка, предмет на сделката и коментар.

Материални запаси

 • Добавени са допълнителни права на достъп, даващи възможност за ограничаване на достъпа до данни на ниво обект. Могат да се ограничават потребители да виждат данни само от предварително зададени икономически обекти.
 • Дневник текущ входящ контрол на храни.
 • Справка за разходвания, по които не са издадени фактури – подробна и обобщена.
 • Справка за приключени документи – дали за разходването е ползвана функцията „Приключване на документ”.
 • Справка за разходване на МЗ за период, за които не е направено разходване на компоненти и заприходяване на КИ.
 • Възможност за разходване на компоненти по структура без да се заприходява крайно изделие. Използва се, за пакетно разходване на МЗ, без да е необходимо КИ (пример: комплектоване)

Стандартни документи

 • Вече могат да се коригират валута, курс на валутата и дата на курса включително при записан вече документ.

Разчетни отношения

 • Отстранен бъг при корекция на дата на операцията на РО. Вече може да се коригира датата на въведено старо РО, ако няма преоценка или погасяване.
 • При групово погасяване на РО, има вече възможност да се избере и период, за който да се показват РО за погасяване или само едната от двете дати, т.е. РО визникнало след дадена дата или РО възникнало преди дадена дата.

Себестойност

 • Изчисляване на планова себестойност на КИ при заявка за производството му и генериране на оферта към клиента
 • Автоматично генериране на всички несъществуващи структури за полуфабрикати и компоненти на крайното изделие и поръчки за производството им.
 • Добавена нова възможност при генериране на калкулационен лист при изчисляване на пълна себестойност за пълно покритие на Полуфабрикатния метод на изчисляване на себестойност на крайно изделие и неговите възли (полуфабрикати)
 • Нови справки за структурите и себестойността на крайните изделия и възлите им.
 • Нови бази за разпределение на непреки разходи
 • Изчисление на база конкретен нематериален разход (по КИ)
 • Изчисление на база конкретен пряк разход (по КИ)
 • Във формата за въвеждане на структури, се показват наличности на МЗ по обекти.
 • Възможност в една поръчка да има крайно изделие, изпълнявано по различни структури.
 • Възможност за маркиране на структура „по подразбиране”, когато едно крайно изделие има повече от една структури.
 • Отстранен бъг при запис на поръчка при работа с база данни Access.

Единна форма

 • Добавен и избор на КЛОН в единната форма при прехвърляне към ДДС (покупки и продажби).
 • Възможно е да се работи с локални контрагенти. Добавени са полета за БУЛСТАТ и ИН по ДДС, за да могат данните да се прехвърлят в дневниците по ДДС

Номенклатури

Контрагенти

 • Разширено е полето за ДДС номер на контрагент до 30 символа, за да се събират номера от държави извън ЕС.
 • При въвеждане на нов контрагент, се проверява дали вече не е въвеждан контрагент с този булстат и ако съществува – издава предупредително съобщение

Материални запаси

 • Премахнато ограничение за дължината на кода на Материалните запаси. Текуща дължина до 100 символа

Система за организиране и финансово управление на проекти и други форми на финансиране

 • Проследяване на изпълнението на бюджет по проекти, програми и финансирания. Информацията е по периоди, центрове, направления и източници на приходи и разходи и други критерии.
 • Основни характеристики
 • Дефиниране бюджет на нов проект, програма или финансиране
 • Отразяване на приходите и/или разходите, свързани с бюджет, програма или финансиране в съответни Център на печалба или разходи. Данните могат да се отразяват още във финансовото счетоводство, движение на парични средства, дневниците по ДДС, разчетни отношения.
 • Разпределение на непреки разходи между калкулационни звена по различни бази за период с формиране пълна себестойност на дейността на тези звена.
 • Разработен е набор от справки за проследяване на изпълнението на бюджетите по различни показатели и критерии.

Бюджетно счетоводство

 • Добавени нови критерии при генериране на справки по параграфи
 • Възможност за избор на счетоводна папка
 • Възможност за маркиране на повече от един подпараграф

Подобрение по отношение на сигурността

 • Изцяло е премахната нуждата от физически достъп до файловете на базите данни!